Chương trình công tác tháng 9 năm 2013

Đăng ngày 26 - 08 - 2013
100%

                                                              

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÁ TH­­­­­­­­­­­ƯỚC
 
 

    Số: 1331/CTr - UBND
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                            Bá Th­­­­­­­­­­­ước, ngày 26 tháng 8 năm 2013
 

 
 
CH­­­­­­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC VÀ LỊCH HỌP THÁNG 9 NĂM 2013
 
 
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9:
 
1. Thi đualập thành tích chào mừng Quốc khánh 2/9. Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết TW 4 (khóa XI); quán triệt, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trên địa bàn.
2. Tập trung chỉ đạo chăm sóc vụ mùa; đẩy mạnh việc phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa và hoa màu; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh môi tr­­ường, đặc biệt chú trọng công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch; kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y. Chủ động phòng chống lụt bão, lũ ống, lũ quét, lốc xoáy, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét; làm tốt công tác PCCCR; chăm sóc diện tích rừng mới trồng. Triển khai phương án sản xuất vụ Đông.
3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trong tâm trong năm 2013 trên địa bàn huyện.
4. Các ngành chức năng thực hiện các biện pháp chống thất thu, tăng thu cho ngân sách trên địa bàn; Tăng c­­­ường các biện pháp quản lý thị tr­­­ường, ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất l­­­ượng, xử phạt nghiêm minh trường hợp vi phạm. Đặc biệt lưu ý việc cung ứng giống và vật tư nông nghiệp.
5. Tiếp tục chư­­­­ơng trình hành động thực hiện luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quản lý tài nguyên thiên nhiên, chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc khai thác cát sỏi trên sông Mã, xử lý vi phạm đất nông nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện.
6. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ. Tập trung chỉ đạo GPMB công trình Thủy điện Bá Thước 2 và các công trình khác trên địa bàn huyện.
7. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thôn Tôm xây dựng đạt thôn kiểu mẫu nông thôn mới.
8. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2013. Tổ chức tốt lễ giao nhận quân. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
9. Tăng cường các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác giải toả hành lang giao thông, thông thoáng lòng lề đường đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.  
10. Ngành Giáo dục chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học 2013 - 2014. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.
11. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện sử dụng phần mềm TDOffce trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý hành chính trong cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.
12. Tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.
13. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
14. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính 364 giữa huyện Bá Thước và các huyện Lang Chánh, Cẩm Thủy.
II. LỊCH HỌP THÁNG 9:
 
Tuần 1. Từ ngày 01 – 08/9/2013:
Đ/c: Lê Văn Cường – PCT HĐND huyện tiếp dân thứ tư, ngày 4/9/2013.
- Ngày 03/9/2013: Tổ chức khai giảng điểm năm học 2013 – 2014 trường Tiểu học Thiết Ống I.
- Ngày 04/9/2013: Tổ chức khai giảng điểm năm học 2013 – 2014 các trường: Mầm non Điền Thượng, THCS Lương Nội.
- Ngày 05/9/2013: Các trường học tổ chức khai giảng năm học 2012 - 2013.
- Ngày 06/9/2013: Khai giảng trung tâm GDTX - DN
- Ngày 6/9/2013: Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2012. Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung.
Tuần 2: Từ ngày 9 - 15/9/2013:
Đ/c: Nguyễn Văn Quy – CT UBND huyện tiếp dân thứ năm, ngày 12/9/2013.
- Ngày 10/9/2013: Tổ chức Lễ giao quân năm 2013. Ban chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị nội dung.
- Ngày 13/9/2013: Hội nghị giao ban chỉ đạo Nông thôn mới thôn Tôm xã Ban Công. Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung.
Tuần 3: Từ ngày 16 - 22/9/2013:
Đ/c: Nguyễn Bá Thứ – Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân thứ năm, ngày 19/9/2013.
- Dự kiến từ 15 đến 25/9/2013: Đại hội Hội Đông y huyện Bá Thước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Phòng Y tế chuẩn bị nội dung.
- Ngày 24/9/2013: Phiên họp thường kỳ tháng 9:
* Nội dung:
1. Thông qua báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng, nhiệm vụ công tác các tháng còn lại năm 2013. Văn phòng HĐND & UBND huyện chuẩn bị nội dung.
       2. Dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc thù Quốc Thành giai đoạn 2013 - 2016. Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung.
       3. Dự thảo kế hoạch Kinh tế - Xã hội năm 2014. Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung.
 4. Đề án thành lập Văn phòng cấp quyền sử dụng đất (thông qua lần 2). Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.
       5. Bàn một số nội dung quan trọng khác.
Tuần 4: Ngày 23 - 30/9/2013:
Đ/c: Nguyễn Văn Dũng – PCT UBND huyện tiếp dân thứ tư, ngày 25/9/2013.
- Ngày 25/9/2013: Giao ban công tác Tài nguyên – MT. Phòng Tài nguyên – Môi trường chuẩn bị nội dung.
- Ngày 26/9/2013: Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới. Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung.
­Căn cứchương trình công tác của UBND huyện đề nghị các phòng, ban, UBND các xã (thị trấn), các đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa nhiệm vụ của đơn vị. Các hoạt động trong tháng thực hiện theo lịch này, UBND huyện chỉ điều chỉnh khi có việc đột xuất. Các đơn vị có ch­­­­­­­ương trình hội nghị đấu mối với Văn phòng HĐND & UBND huyện để ra giấy mời họp, chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức./.
 
 

 Nơinhận:                                                                                                
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện (Báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                           
- Các phòng, ban UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- Các Ban, UBKT Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;                                                                       
- UBND 23 xã, thị trấn;
- VP các BQL dự án;
- L­­­­­­­­­­­ưu VT ( T. 100 bản).
 
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Tuấn Tưởng

 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Chương trình lịch họp và công tác tháng 12 năm 2013(29/11/2013 10:34 SA)

  Chương trình công tác tháng 10 năm 2013(01/10/2013 10:33 SA)

  Chương trình công tác tháng 9 năm 2013(26/08/2013 10:33 SA)

  Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013(02/02/2013 10:33 SA)

  Quyết định ban hành Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013(02/02/2013 10:33 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  132 người đã bình chọn
  427 người đang online