Chương trình công tác tháng 10 năm 2013

Đăng ngày 01 - 10 - 2013
100%

                                                              

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÁ TH­­­­­­­­­­­ƯỚC
 
 
 Số: 1533/CTr - UBND
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                           Bá Th­­­­­­­­­­­ước, ngày 30  tháng 9 năm 2013

 

 
 
 CH­­­­­­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC VÀ LỊCH HỌP THÁNG 10 NĂM 2013
 
 
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10:
 1. Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng ngày truyền thống các ban Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết TW 4 (khóa XI); quán triệt, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
2. Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ mùa; đẩy mạnh việc phòng trừ sâu bệnh cho hoa màu; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh môi tr­­ường, đặc biệt chú trọng công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch; kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y. Chủ động phòng chống lụt bão, lũ ống, lũ quét, lốc xoáy, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét; làm tốt công tác PCCCR. Triển khai phương án sản xuất vụ Đông
3. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, tăng thu cho ngân sách trên địa bàn; Tăng c­­­ường các biện pháp quản lý thị tr­­­ường, ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất l­­­ượng, xử phạt nghiêm minh trường hợp vi phạm. Đặc biệt lưu ý việc cung ứng giống và vật tư nông nghiệp.
4. Tiếp tục chư­­­­ơng trình hành động thực hiện luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quản lý tài nguyên thiên nhiên, chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc khai thác cát sỏi trên sông Mã, xử lý vi phạm đất nông nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện.
5. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ. Tổ chức nghiệm thu các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tập trung chỉ đạo GPMB công trình Thủy điện Bá Thước 1, 2, dự án nâng cấp quốc lộ 217 và các công trình khác trên địa bàn huyện.
6. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trong tâm trong năm 2013 trên địa bàn huyện.
7. Tiếp tục tập trung chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.
8. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo thôn Tôm xây dựng đạt thôn kiểu mẫu nông thôn mới.
9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện sử dụng phần mềm TDOffce trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý hành chính trong cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
10. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trường học. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, củng cố nâng cao chất lượng các đơn vị văn hoá. Tích cực đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
11. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Tăng cường các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác giải toả hành lang giao thông, thông thoáng lòng lề đường đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.  
II. LỊCH HỌP THÁNG 10:
 
Tuần 1. Từ ngày 01 – 06/10/2013:
 Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân thứ tư, ngày 02/10/2013.
- Ngày 02/10/2013: Hội thảo thông qua Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc thù Quốc Thành. Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung.
- Ngày 3/10/2013: Hội nghị giao ban công tác văn hoá thông tin 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2013. Phòng Văn hoá – Thông tin chuẩn bị nội dung.
Tuần 2: Từ ngày 07 – 13/10/2013:
Đ/c Lê Đức Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân thứ ba, ngày 08/10/2013.
- Ngày 8/10/2013: Hội nghị sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2013 khối Văn xã. Văn phòng HĐND & UBND huyện chuẩn bị nội dung.
- Ngày 9/10/2013: Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành năm 2013. Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung.
Tuần 3: Từ ngày 14 - 20/10/2013:
Đ/c Lê Văn Cường – Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp dân thứ tư, ngày 16/10/2013.
- Ngày 16/10/2013: Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện. Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung.
- Ngày 20/10/2013: Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Tuần 4: Từ ngày 21 - 27/10/2013:
Đ/c Nguyễn Văn Quy – Chủ tịch UBND huyện tiếp dân thứ tư, ngày 23/10/2013.
- Ngày 21/10/2013: Giao ban công tác Tài nguyên – Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.
- Ngày 25/10/2013: Phiên họp thường kỳ 10 năm 2013 UBND huyện.
   Nội dung:
1. Thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2013. (Văn phòng HĐND & UBND huyện chuẩn bị nội dung).
2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 (lần 2). (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
 3. Đề án thành lập Văn phòng cấp quyền sử dụng đất (thông qua lần 2). (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
4. Kế hoạch ra quân làm đường giao thông mùa khô năm 2013. (Phòng Công thương chuẩn bị nội dung).
5. Kế hoạch tổ chức hội thi hát ru toàn huyện. (Trung tâm Văn hoá – TDTT chuẩn bị nội dung).
6. Bàn một số nội dung quan trọng khác.
Tuần 5: Ngày 28 - 31/10/2013:
Đ/c Nguyễn Bá Thứ - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện tiếp dân thứ tư, ngày 30/10/2013.
·   Lư­­­­­­­­­­u ý: Các hoạt động trong tháng thực hiện theo lịch này, UBND huyện chỉ điều chỉnh khi có việc đột xuất. Các đơn vị có chương trình hội nghị đấu mối với Văn phòng HĐND & UBND huyện để ra giấy mời họp, chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức./.
 

 Nơi nhận:                                                                                                 
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện (Báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                           
- Các phòng, ban UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- Các Ban, UBKT Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;                                                                       
- UBND 23 xã, thị trấn;
- VP các BQL dự án;
- L­­­­­­­­­­­ưu VT ( T-100 bản).
 
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
 
Nguyễn Tuấn Tưởng

 
 
 
 
 
 
 

<

Tin mới nhất

Chương trình lịch họp và công tác tháng 12 năm 2013(29/11/2013 10:34 SA)

Chương trình công tác tháng 10 năm 2013(01/10/2013 10:33 SA)

Chương trình công tác tháng 9 năm 2013(26/08/2013 10:33 SA)

Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013(02/02/2013 10:33 SA)

Quyết định ban hành Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013(02/02/2013 10:33 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
132 người đã bình chọn
343 người đang online