• Nguồn gốc tộc người và vị trí địa lý đã tạo ra bản sắc văn hóa đặc sắc của quê hương Bá Thước. Bá Thước là nơi sinh sống của ba dân tộc: Thái, Mường, Kinh, trong đó Thái, Mường là chủ yếu. Hai tộc người này thuộc hai ngữ hệ khác nhau, nhưng do điều kiện môi trường sinh sống, làm ăn có nhiều điểm giống nhau và mối quan hệ khăng khít bền chặt hai dân tộc đã diễm ra sự giao thoa, hòa nhập văn hóa nên trong văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của hai tộc người có khá nhiều điểm giống nhau.

1 
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
170 người đã bình chọn
°
1307 người đang online