Quyết định ban hành Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013

Đăng ngày 02 - 02 - 2013
100%

 Y BAN NHÂN DÂN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÁ THƯỚC                                                    Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

  Số: 3586/QĐ-UBND                                               Bá Thước, ngày 26  tháng 12  năm 2012

                                                                     

                                                                               QUYẾT ĐỊNH

                                 Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2013.

 

                                        ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁ THƯỚC

  

          Căn cứ Luật tổ chức  HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Quyết định số 2428/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2011của UBND huyện Bá Thước về việc ban hành Quy chế hoạt động của UBND huyện Bá Thước nhiệm kỳ 2011 – 2016;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện,

 

                                                             QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước. (Có chương trình công tác năm 2013 kèm theo).

          Điều 2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Chương trình công tác này để xây dựng chương trình, công tác cho đơn vị mình và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2013.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
- Như Điều 3 Quyết định;                                                                  CHỦ TỊCH
- Văn phòng UBND tỉnh (Báo cáo);
- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (Báo cáo);
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện;
- Thành viên Ủy ban nhân dân huyện;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Chánh VP, các Phó chánh VPUBND huyện;                                         (Đã ký)
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND 23 xã, thị trấn;
- Lưu: VT, (A 100b)


                                                                                                  Nguyễn Văn Quy

 

<

Tin mới nhất

Chương trình lịch họp và công tác tháng 12 năm 2013(29/11/2013 10:34 SA)

Chương trình công tác tháng 10 năm 2013(01/10/2013 10:33 SA)

Chương trình công tác tháng 9 năm 2013(26/08/2013 10:33 SA)

Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013(02/02/2013 10:33 SA)

Quyết định ban hành Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013(02/02/2013 10:33 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
132 người đã bình chọn
461 người đang online