Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Kết quả sau 15 năm thực hiện chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn