Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Đóng điện lưới Quốc gia cụm dân cư Pi Xó, xã Văn Nho