Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Phát huy nguồn vốn hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ trong Chương trình nông thôn mới ở vùng cao Bá Thước