triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn huyện Bá Thước

Thực hiện Công văn số 103-CV/BCĐ 35, ngày 17/02/2023 của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh về triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba năm 2023. Để thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia Cuộc thi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện ban hành Công văn số Số 25 -CV/BCĐ ngày 27/02/2023 tổ chức triển khai Kế hoạch, Thể lệ và phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực, nhiệt tình tham gia cuộc thi.

Bấm vào đây để xem chi tiết!