Bá Thước: Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội được giảm lãi 10% từ 01/10/2021 đến 31/12/2021

Ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). Ngay trong ngày 26/11/2021, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đã có công văn số 10879/NHCS- HD về việc Hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo đó Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH nơi cho ay áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ.

Phương thức giảm lãi suất cho vay:

- NHCSXH xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.

- NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như sau:

* Đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, toàn bộ số tiền giảm lãi được chuyển vào khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi (RPA) và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo.

* Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi: NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH và thông  báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH thì NHCSXH nơi cho vay thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước sẽ tiếp tục phối hợp với các Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg đến người vay và tổ chức thực hiện theo quy định. 

Nguồn: Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bá Thước