Bá Thước: Nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025

Nhằm tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện, Ngày 8/10/2021, UBND huyện Bá Thước ban hành kế hoạch số 215 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Các làng, khu phố trên địa bàn huyện luôn giữ vững danh hiệu văn hóa

Theo kế hoạch, đến năm 2025: Tỷ lệ gia đình văn hóa (GĐVH) hàng năm đạt từ 70 % trở lên; đối với các làng văn hoá số GĐVH đạt từ 75-80 %. Phấn đấu đăng ký xây dựng và công nhận Cơ quan, Doanh nghiệp, Đơn vị trường học đạt chuẩn văn hoá, đạt tỷ lệ 75 %; hàng năm được công nhận danh hiệu Đơn vị đạt chuẩn văn hóa từ 5 đơn vị văn hóa trở lên. Phấn đấu 100% số làng xây dựng được cổng làng; 100 % số làng, khu phố có nhà văn hoá; có điểm sinh hoạt văn hoá hoặc khu vui chơi văn hoá - thể thao cho cộng đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 5-7 % đối với các làng Văn hoá. Phấn đấu từ 90% trở lên số làng, bản, khu phố văn hóa không có người sinh con thứ 3 trở lên. Hàng năm có từ 6 làng, khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa lần đầu. Duy trì giữ vững danh hiệu đơn vị văn hoá hàng năm đạt từ 80-90 % trở lên so với tổng số làng, khu phố, cơ quan, trường học văn hoá trên địa bàn.

Lễ hội cầu mưa (xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước)

Về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa: Toàn huyện phấn đấu có 10 di tích được xếp hạng các cấp, trong đó, 3 di tich cấp Quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh. Có 8 di tích trở lên được đầu tư tu bổ, chống xuống cấp. 100% di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc được kiểm kê, phân loại. Có 1 lễ hội trở lên được khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị.

Phong trào thể dục, thể thao được huyện Bá Thước quan tâm  tổ chức

Riêng thiết chế văn hóa, công trình văn hóa: Phấn đấu xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở để tổ chức triển khai, thực hiện theo lộ trình và giai đoạn. Lồng ghép việc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở gắn với chiến lược văn hóa, thể thao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, chương trình mục tiêu quốc giavề xây dựng nông thôn mới. Thực hiện lồng ghép các nội dung của chương trình của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. Rà soát, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả đa năng, phục vụ rộng rãi các đối tượng. Đặc biệt chú trọng rà soát hệ thống Nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Triển khai hệ thống văn bản về cơ chế chính sách, tổ chức, quản lý, điều hành đối với các hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, công tác tuyên truyền và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Huyện ủy, UBND huyện về xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Chú trọng việc quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của các Nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố cụ thể: Xây dựng mới 55 Nhà văn hóa - khu thể thao thôn, bản, khu phố; Có 26 Nhà văn hóa - khu thể thao thôn được bổ sung cơ sở vật chất văn hóa; Xây dựng mới 2 Trung tâm Văn hóa, thể thao xã, thị trấn; Có 6 Trung tâm văn hóa, thể thao xã được đầu tư cơ sở vật chất để hoàn thiện tiêu chí văn hóa cho các xã về đích nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với phát triển nguồn nhân lực văn hóa: Quy hoạch sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và người dân tham gia tích cực vào việc quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa - xã hội, nghệ nhân dân gian, cộng tác viên cơ sở. 80% trở lên cán bộ ngành văn hóa cấp huyện có trình độ đại học trở lên chuyên ngành văn hoá, trong đó có 20% trở lên cán bộ ngành văn hóa cấp huyện có trình độ sau đại học. 70% trở lên cán bộ công chức văn hóa cấp xã có trình độ đại học trở lên chuyên ngành văn hoá; trong đó có 20% trở lên cán bộ công chức văn hóa cấp xã có trình độ sau đại học.

Để nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025, huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện xây dựng con người Bá Thước phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện và tỉnh; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tăng cường hợp tác liên kết, hội nhập trong phát triển văn hóa; từng bước xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa;huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế, công trình văn hoá, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng văn hoá; xây dựng nguồn nhân lực làm công tác văn hoá từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng văn hoá.

Văn An