Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng năm 2020

Ngày 16/4/2020, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng ban hành Thông báo số 08/TB-BQLDA về việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng năm 2020

Bấm vào đây để xem chi tiết