Di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn huyện Bá Thước được công nhận cấp tỉnh

DANH SÁCH

Di tích lịch sử, danh thắng được công nhận cấp tỉnh

 

 

Stt

Tên di tích, danh thắng

Địa điểm

Quyết định công nhận

Ghi chú

1

Di tích đồn Cổ Lũng, sân bay Cổ Lũng

Xã Cổ Lũng

QĐ số 69/QĐ-UBND ngày 10/01/2005

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

2

Di tích khảo cổ học Mái đá Điều

Xã Hạ Trung

QĐ số 69/QĐ-UBND ngày 10/01/2005

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

3

Di tích lịch sử Hang Thiết Ống

Xã Thiết Ống

QĐ số 166/QĐ-UBND ngày 12/01/2006

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

4

Di tích thắng cảnh thác Muốn

Xã Điền Quang

QĐ số 3837/QĐ-UBND ngày 27/12/2006

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

5

Di tích lịch sử Đền thờ  Quận công Hà Công Thái

Xã Điền Trung

QĐ số 4075/QĐ-UBND ngày 09/12/2011

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

6

Di tích danh lam thắng cảnh Hang cá thần Mường Ký

Xã Văn Nho

QĐ số 412/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

7

Di tích khảo cổ học Hang Làng Tráng

Xã Lâm Xa

QĐ số 4788/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

8

Di tích danh lam thắng cảnh Thác Hiêu

Xã Cổ Lũng

QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

9

Di tích Danh lam thắng thắng cảnh Hang nước, Hang Bụt

Xã Điền Hạ

QĐ số 410/QĐ-UBND ngày 25/01/2019

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

 

  • Di tích: 01 (đồn Cổ Lũng, sân bay Cổ Lũng)
  • Di tích lịch sử: 02 (hang Thiết Ống, Đền thờ Quận công Hà Công Thái)
  • Di tích khảo cổ học: 02 (Mái đá Điều, hang Làng Tráng)
  • Di tích danh lam thắng cảnh: 04 (thác Muốn, hang cá thần Mường ký, thác Hiêu,  hang Nước – hang Bụt)