Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh và của huyện mới ban hành.

Đăng ngày 14 - 10 - 2023
100%

Sáng 9-10, Huyện uỷ Bá Thước tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII và các chỉ thị của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện uỷ cùng các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện uỷ; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; trưởng phó, các ban ngành, đoàn thể của huyện.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị; Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết số 34, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; Kết luận số 49, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Công an huyện trực  quán triệt các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính tri, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII và các chỉ thị của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, gồm: Chỉ thị số 23, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 23, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư. Chỉ thị số 20, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 20-CT/HU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Quy định số 110, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quán triệt, triển khai Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị.

Kết luận số 50, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị; Quy định số 114, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quán triệt, triển khai Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029”; Kết luận số 54, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99, ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 54, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư.

Đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện Quát triệt, triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư.

Kết luận số 57, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”. Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 57, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị. Quy định số 85, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư “về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội“; Quy định số 99, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư “Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng”; Chỉ thị số 25, của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Quát triệt, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 25-CT/HU, của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị số 21, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư; Kết luận số 58, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư “Về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 58, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư.

Đồng chí Lò Văn Thắng, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư; Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư.

Kết luận số 61, ngày 17/8/2023 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 61, ngày 17/8/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 23, ngày 09/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Mai Hữu Phúc, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quán triệt, triển khai Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 09/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị “Về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”.

Đồng chí Trương Xuân Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện uỷ đề nghị: Sau hội nghị này, các ban, phòng, ngành có liên quan, đảng ủy, chi bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn chỉnh các kế hoạch để ban hành triển khai thực hiện sớm nhất. UBND huyện, chỉ đạo khẩn trương xây dựng các kế hoạch, đề án của UBND huyện để triển khai thực hiện, nhất là các chỉ thị, kết luận có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện. Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, xây dựng các văn bản để hướng dẫn thực hiện các quy định của Trung ương liên quan đến chức năng, nhiệm của đơn vị mình. Đảng ủy, chi bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch để học tập, quán triển đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện, phải sát thực tế và có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện cũng như chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Văn phòng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch của các đơn vị, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ kết quả thực hiện.

Bí thư Huyện uỷ Phạm Đình Minh nhấn mạnh: Nhiệm vụ trước mắt, Đảng ủy, chi bộ cơ sở khẩn trương tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, xác định nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng còn lại năm 2023. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2-20-2025, hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và định hướng của huyện, tiến hành xây dựng hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. Khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua và tổng hợp kịp thời, chính xác thiệt hại do lũ gây ra.

Văn An

<

Tin mới nhất

Huyện uỷ tổ chức Lễ trao Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 45 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên...(14/10/2023 10:52 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025(14/10/2023 10:45 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(14/10/2023 10:11 SA)

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước khoá XXIII(25/04/2023 3:23 CH)

triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các...(01/03/2023 4:33 CH)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2023(01/03/2023 10:53 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
162 người đã bình chọn
°
2067 người đang online