Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước: Triển khai rà soát nhu cầu vốn thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Đăng ngày 15 - 03 - 2022
100%

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Ngày 08/3/2022, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành bản số 1644/NHCS-KHNV về việc rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Ngân hàng CSXH huyện Bá Thước

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong việc giúp nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước đã ban hành văn bản số 538/UBND-NHCS chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành trong huyện tập trung thực hiện rà soát nhu cầu về vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước: Triển khai rà soát nhu cầu vốn thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết  số 11/NQ-CP của Chính phủ

1. Đối với cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm:

Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, UBND xã, thị trấn thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ của những Đề án, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định ...Trong đó, cần quan tâm đến đối tượng người lao động từ các khu công nghiệp, các tỉnh, thành phố vì tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã quay trở về địa phương để tiếp tục sinh sống và tìm kế mưu sinh, có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống.

2. Đối với cho vay  học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến:

Phòng giáo dục và đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các đơn vị có liên quan rà soát đối tượng là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có bố hoặc mẹ bị chết do đại dịch Covid-19,  có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập và cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

3. Đối với cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP:

Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các đơn vị có liên quan rà soát nhu cầu vay vốn chương trình cho vay cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở năm 2022 và năm 2023 theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

4. Đối với cho vay  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030:

Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, UBND  xã, thị trấn rà soát đối tượng xác định nhu cầu vay vốn theo đề án đã được phê duyệt năm 2022 và năm 2023 đối với chương trình cho vay  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa huyện phối hợp triển khai thực hiện, để NHCSXH có cơ sở thực hiện cho vay theo quy định./.

Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước

<

Tin mới nhất

Bá Thước kết nối cung, cầu, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống (29/07/2022 10:41 SA)

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với...(27/07/2022 8:40 SA)

Phiên họp thường kỳ quý II năm 2022 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện(19/07/2022 2:39 CH)

Bá Thước: Triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa 2022(09/05/2022 10:01 SA)

Kết quả sau 15 năm thực hiện chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn(06/05/2022 2:44 CH)

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quý I(29/04/2022 11:32 SA)