Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Thông báo kết quả xét hồ sơ (vòng 1) của thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Bá thước

Đăng ngày 26 - 12 - 2020
100%

Ngày 26 tháng 12 năm 2020 Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục va đào tạo ban hành Thông báo số 02/TB-HĐXT về kết quả xét hồ sơ (vòng 1) của thí sinh dự tuyển viênn chức ngành Giáo dục huyện Bá thước

<

Tin mới nhất