Thông tin các nhà nghỉ cộng đồng (homestay) Bá Thước

Đăng ngày 18 - 09 - 2019
100%

THÔNG TIN DỊCH VỤ HOMESTAY

 

Stt

 

Tên homestay

Địa chỉ

Loại phòng

Sức chứa

(người)

Các dịch vụ khác

Giá dịch vụ

(VNĐ)

Số điện thoại

ăn

Ngủ

 

Dv khác

1

PuLuong Retreat

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

- 01 nhà sàn cộng đồng

- 01 nhà sàn gia đình

- 05 bangalow (09 phòng)

35-40

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, trekking, chèo thuyền kaizac….

150-250

350

800

1.400

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

Trèo thuyền: 1.000/buổi

0972.723.376

2

 

PuLuong Home

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

- 01 nhà sàn cộng đồng

- 01 nhà sàn gia đình

- 03 bangalow ( 06 phòng )

35-40

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

400-700

1.300

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0164.733.2214

3

PuLuong Treehouse

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

- 01 nhà sàn cộng đồng

- 02 bangalow

- 02 nhà trên cây

20-25

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

250

300

1.300

1.200

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0966.963.851

4

Puluong Riceroad Homestay

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

- 01 nhà sàn cộng đồng

20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0168.950.6696

5

Anh Tú homestay

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

- 01 nhà sàn cộng đồng

- 01 nhà sàn gia đình

30-35

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

300

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0978.155.390

6

Hoanh Homestay

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

- 01 nhà sàn cộng đồng

- 01 nhà sàn gia đình

 

20-25

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

 

100

400

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0964.171.124

7

Lịch by Creek Homestay

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

- 01 nhà sàn cộng đồng

- 08 bangalow

 

20 - 30

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0984.770.903

8

Pù Luông

Discovery

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

- 03 nhà sàn cộng đồng

- 05 bangalow

50-70

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

200

1.200

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0916.012.616

9

Duy Hùng Homestay

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

 - 01 nhà sàn cộng đồng

20-25

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

200

1.200

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0363.589.222

10

Mr Học Pù Luông home

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

 - 01 nhà sàn cộng đồng

20-25

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

200

1.200

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0986.907.475

11

Mr Biên Pù Luông home

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

 - 01 nhà sàn cộng đồng

20-25

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

200

1.200

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0345.256.347

12

Pù Luông Glamping

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

 - 01 nhà sàn cộng đồng

- 05 bangalow

30-35

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

200

1.200

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0963.258.689

13

Pù Luông Nature

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

 - 01 nhà sàn cộng đồng

- 05 bangalow

30-35

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

200

1.200

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0983.500.446

14

Huy Thục Homestay

Bản Đôn,

xã Thành Lâm

- 02 nhà sàn cộng đồng

35-40

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

200

1.200

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0973.779.588

15

Bản Hiêu garden Lodge

Bản Hiêu,

Xã Cổ Lũng

- 02 nhà sàn cộng đồng

- 02 bangalow (02 phòng)

35-40

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

700

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0168.916.2253

16

Le ban de Hieu

(chú Sỹ)

Bản Hiêu,

xã Cổ Lũng

- 02 nhà sàn cộng đồng

- 03 bangalow(03 phòng)

40-45

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

200

1.200

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0164.549.1009

17

Duy Phương Homestay

Bản Hiêu,

Xã Cổ Lũng

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0125.332.8119

18

Bản Hiêu Halfway

Bản Hiêu,

Xã Cổ Lũng

- 02 nhà sàn cộng đồng

- 03 phòng gia đình

35-40

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

 

100-150

100

500

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0166.983.2236

19

PuLuong Homestay

 

Bản Hiêu,

Xã Cổ Lũng

- 01 nhà sàn cộng đồng

20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

 

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0162.711.1547

20

Lý Vân Homestay

Bản Hiêu,

Xã Cổ Lũng

- 02 nhà sàn cộng đồng

- 04 bangalow (04 phòng)

40-45

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

600

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0965.070.208

21

Tùng Homestay

Xã Cổ Lũng

- 02 nhà sàn cộng đồng

- 01 bangalow

40-45

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

500

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0167.732.1982

22

Puluong Holiday

Bản Lác,

Xã Cổ Lũng

- 01 nhà sàn cộng đồng

- 02 bangalow (02 phòng)

20-25

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

800

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0978.635.551

23

Lò Văn Nam

Bản Kho Mường, xã Thành Sơn

- 02 nhà sàn cộng đồng

 

35-40

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01699490372

24

Hà Đình Nếch

Bản Kho Mường, xã Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0162.802.8853

25

Thoha Homestay

Bản Báng,

xã Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0167.249.9636

26

Eco Garden (Mạnh)

Bản Báng,

xã Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

- 09 phòng gia đình

35-40

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

200-250

300

1.300

 

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0123.775.8888

27

Homesay Bản Nủa

Bản Nủa,

xã Lũng Cao

- 03 nhà sàn cộng đồng

 

60

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0125.755.0703

28

Maison enbambou

Bản Mười,

xã Lũng Cao

- 02 nhà sàn cộng đồng

30-35

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

 

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0163.632.0616

29

Cao Sơn Homestay Son - Bá - Mười

(đủ đk đón khách)

Bản Bá,

xã Lũng Cao

- 02 nhà sàn cộng đồng

- 02 bangalow (05 phòng)

40-45

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

 

100

500

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0166.829.6868

30

Buotique Garden

Bản đôn,

Xã Thành Lâm

- 01 nhà sàn cộng đồng

- 05 bangalow

 

30-35

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

 

31

Nội bộ 1

Bản đôn,

Xã Thành Lâm

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

 

32

Mạnh Cường

 

Bản Báng, Thành Sơn

- 02 nhà sàn cộng đồng

- 01 bangalow

35-40

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0977.581.264

33

Lò Văn Liên

Bản Kho Mường, Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01699946164

34

Lò Văn Toán

Bản Kho Mường, Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01647862761

35

Bùi Văn Bông

Bản Kho Mường, Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01663073596

36

Lương Văn Tuyển

Bản Kho Mường, Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0968524471

37

Ngân Văn Tiên

Bản Kho Mường, Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01676398127

38

Hà Văn Đào

Bản Kho Mường, Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01683524300

39

Hà Văn Luyến

Bản Kho Mường , Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01652808300

40

Hà Văn Thương

Bản Kho Mường, Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01278465031

41

Hà Văn Công

Bản Kho Mường, Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

098834340829

42

Hà Văn Minh

Bản Kho Mường, Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0976852500

43

Hà Văn Để

Bản Kho Mường , Thành Sơn

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01655222248

44

Ngân Văn Đức

Thôn Son – Lũng Cao

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0167799035

45

Ngân Mạnh Hùng

Thôn Mười – Lũng Cao

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0974582252

46

Ngân Văn Thương

Thôn Bá – Lũng Cao

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01697878273

47

Hà Văn Minh

Thôn Nủa – Lũng Cao

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01667664358

48

Hà Văn Tê

Thôn Nủa – Lũng Cao

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0168979069

49

Lê Thị Hồng

Thôn Bá  – Lũng Cao

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01237157044

50

Lê Thị Hoài Tấn

Thôn Mười – Lũng Cao

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0976756615

51

Hà Văn Nam

Thôn Nủa – Lũng Cao

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0968306884

52

Hà Thanh Ba

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01676406177

53

Hà Duy Phương

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0962293791

54

Hà Văn Hào

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01682702823

575

Hà Văn Huy

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01645491009

56

Hà Văn Loan

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0989913974

58

Hà Văn Lý

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0965070208

59

Hà Văn Tùng

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0123096014

60

Hà Văn Toàn

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0965538506

61

Hà Văn Toản

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01636044101

62

Hà Tiến Dũng

Bản Hiêu

- 02 nhà sàn cộng đồng

- 03 bangalow

 

40-45

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01669832236

63

Hà Văn Quyết

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01648060971

64

Hà Văn Ngại

Bản Hiêu

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

15-20

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

01628380246

65

Hà Lan

Bản Pù Luông

- 01 nhà sàn cộng đồng

 

25-30

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

 

66

Hà Văn Bổng

Bản đôn,

Xã Thành Lâm

- 02 nhà sàn cộng đồng

- 03 bangalow

 

40-45

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

 

67

Valey home

Bản đôn,

Xã Thành Lâm

- 03 bangalow

 

06

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0968.447.786

68

Pù Luông Heavenly love

Bản đôn,

Xã Thành Lâm

- 03 bangalow

 

20-25

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

0968.447.786

69

Panorame Home

Bản đôn,

Xã Thành Lâm

- 01 nhà sàn cộng đồng

- 03 bangalow

 

30-35

Biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, du lịch trải nghiệm

100-150

100

VN:1.000/đêm

Trải nghiệm: 200-500/ ngày

 

 

 

<

Tin mới nhất

Danh sách nhà nghỉ trên địa bàn huyện Bá Thước(30/09/2019 5:01 CH)

Thông tin các nhà nghỉ cộng đồng (homestay) Bá Thước(18/09/2019 4:15 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
162 người đã bình chọn
°
1777 người đang online