Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

ĐẢNG BỘ BÁ THƯỚC THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC

Đăng ngày 22 - 08 - 2019
100%

Thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước đã kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những lời huấn thị, chỉ dẫn quý báu của Người xây dựng tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng kinh tế - xã hội ở huyện phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII ra mắt đại hội

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện luôn xác định đoàn kết là nền tảng, là yếu tố tiên quyết quyết định mọi thành công, dù khó khăn đến đâu nhưng có sự đoàn kết nhất trí sẽ luôn đảm bảo cho các nhiệm vụ được thực hiện thắng lợi. Bác chỉ dạy “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Bác nhắc các nguyên tắc sống còn của xây dựng Đảng là: Tập trung Dân chủ, là Tự phê bình và phê bình. Logic của Người rất rõ ràng: Muốn lãnh đạo toàn dân tộc, Đảng phải đoàn kết. Đoàn kết phải trên cơ sở dân chủ, tập trung, tự phê bình và phê bình. Với ý nghĩa quan trọng đó, huyện Bá Thước  luôn chú trọng thực hiện tốt sự đoàn kết cả trong Đảng và trong nhân dân.

Đồng chí Trương Văn Lịch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: “ Đoàn kết thống nhất là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của tổ chức. Đối với cấp huyện, trước hết là sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy trên mọi phương diện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mọi công việc đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận, thống nhất cao trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, sau đó mới triển khai thực hiện tới các chi, đảng bộ và nhân dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn đảng bộ, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi thực hiện. Nhờ vậy mà các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đều được triển khai thực có hiệu quả: Kinh tế xã hội phát triển mạnh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể cả vật chất và tinh thần.”

Đồng chí Trương Văn Lịch - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự sinh chi bộ tại thôn Pọng xã Văn Nho

Thực hiện những căn dặn của Bác viết trong Di chúc, Đảng bộ, chính quyền huyện Bá Thước luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển Kinh tế - Xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi giai đoạn cách mạng; luôn luôn ý thức tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước luôn chủ động, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy đảng thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cùng với đó, xây dựng ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Mặt khác, huyện Bá Thước cũng đang thực hiện tốt việc đề cao trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh.

Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ các mục tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lâu dài và các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và có trên 5.000 đảng viên ở các chi đảng bộ cơ sở ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Bá Thước luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, tổ chức Đảng, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các tổ chức quần chúng trong huyện.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị từng bước được đổi mới, chất lượng được nâng lên. Tinh thần tự phê bình và phê bình ở hầu hết các tổ chức đảng ngày càng nghiêm túc, đi vào thực chất. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ nét. Việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức đã có những chuyển biến rõ rệt và trở thành nền nếp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân.

Huyện Bá Thước chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, năm 2018 đã kết nạp 260 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 6.219 đồng chí. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm, xem đây là một trong những vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Kết quả đánh giá phân loại 50 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) năm 2018: Có 43 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 09 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 07 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác dân vận, luôn được Đảng bộ xác định đây là một mặt công tác quan trọng của Đảng, nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc. Quán triệt tinh thần đó, thời gian qua, công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ được tăng cường.

Xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện xuống cơ sở được quan tâm; đã chủ động sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị; khắc phục những hạn chế  trong quản lý địa bàn, thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

 Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, đã phát huy được vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Bá Thước kiểm tra thực tế các mô hình phát triển kinh tế

Cùng với việc chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đảng bộ huyện đã đề ra các chủ trương, nghị quyết sát, đúng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Do đó, kinh tế trên địa bàn huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,6%, năm 2018 đạt 16,5% đạt cao nhất từ trước đến nay; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp và thủy sản; tỷ lệ tăng thu ngân sách so với dự toán hàng năm đạt trên 10%; tổng giá trị xuất khẩu hàng năm đạt 1,52 triệu USD; tỷ lệ che phủ rừng hiện nay đạt 66,1%. Phát huy và khai thác thế mạnh của địa phương; huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, hằng năm thu hút từ 30 đến 40 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trong giáo dục, y tế, văn hóa: Có 35/81 trường đạt chuẩn quốc gia; 15/23 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thu nhập bình quân đầu người, năm 2015 đạt 10,5 triệu đồng đến năm 2018 đạt 23,3 triệu đồng/năm, phấn đấu năm 2020 đạt 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 là 55,24% giảm xuống còn 13,31% vào năm 2018; toàn huyện có 02 xã và 54 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng và an ninh luôn được giữ vững và củng cố ngày càng vững mạnh.

Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2009 huyện Bá Thước được tặng Huân chương lao động hạng Ba, năm 2015 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng và nhiều Bằng khen.

Bằng việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là những công việc quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa nhất của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước trong thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác../.

Duy Khánh - Thế Anh

<

Tin mới nhất

Bá Thước: 2 làng du lịch cộng đồng được chọn làm sản phẩm Ocop điểm của Trung ương(16/09/2019 9:37 SA)

Phụ nữ Bá Thước chung sức xây dựng nông thôn mới(16/09/2019 9:27 SA)

Đảng bộ xã Hạ Trung và Lâm Xa tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2019(16/09/2019 9:13 SA)

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRỒNG TRỌT 2020, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2019 – 2020(16/09/2019 9:04 SA)

Sở GD&ĐT Thanh Hóa tặng quà cho học sinh nghèo khó khăn tại Bá Thước(12/09/2019 3:52 CH)

Khánh thành xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”cho học sinh nghèo vượt khó(10/09/2019 3:11 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện Bá Thước dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 các trường học trên...(05/09/2019 5:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng PCT Thường trực HĐND huyện thăm hỏi và trao quà cho hộ dân bị sập nhà...(04/09/2019 5:06 CH)