Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

  • Ở vùng núi cao Bá Thước (Thanh Hóa) - một trong số huyện nghèo của cả nước nằm trong chương trình 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đang ngày càng xuất hiện nhiều gương tuổi trẻ nắm bắt nhanh tiến bộ KHKT và biết cách sử dụng vốn tín dụng ưu đãi hiệu quả kinh tế trong SXKD.

1